Akty zawierzenia Miłosierdziu Bożemu

 

 

 

1.AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU OJCA ŚWIĘTEGO (Sł. Boży Jan Paweł II)

 

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!Amen.

(Kraków-Łagiewniki – 17.VIII.2002).

 

2. ZAWIERZENIE LUDZKOŚCI MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

/Św. Faustyna Kowalska/

 

"O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto dziś cala ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia Twego, do litości Twojej, o Boże; a woła potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi. O Panie, Dobroci niepojęta, który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz, że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie jesteśmy w stanie - przeto Cię błagamy, uprzedzaj nas łaską swoją i pomnażaj w nas nieustannie miłosierdzie swoje, abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją święta w życiu całym i w śmierci godzinie. Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje, czekali na przyjście Twoje ostateczne, który to dzień Tobie jest tylko wiadomy. I spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa, pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus jest ufnością naszą, przez Jego miłosierne Serce przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba" /Dz 150/.

 

3. AKT POŚWIĘCENIA POLSKI MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

 

I. Boże Miłosierny - Stwórco Wszechświata Boże Ojców naszych - Ojcze Przedwieczny! spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego lu- du Polskiego. W poczuciu naszej nędzy - z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o laskę przebaczenia za grzechy naszego Narodu.

W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój święty Majestat, padamy na kolana, wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby.

Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa.

II. Tak, Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufności: Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz - Miłosierdzia... Miłosierdzia...

Miłosierdzia... /ludzie powtarzaj trzy razy/ Miłosierdzia nad Narodem naszym! W pokorze serca naszego Twemu Sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny - młodzież polską - naszą ukochaną; Ojczyznę. O dobry Panie Boże, ojcze nasz, Jezu Chryste Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad naszą Ojczyzną, naszą nędzą.. Twego Miłosierdzia wzywamy, bo ono jest jedyną nadzieją naszą. Twemu Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny Naród, skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania!

III. Daj moc ducha Polskim Rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej. Daj młodzieży Polskiej całą głębię wiary naszych praojców. Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu: wołam: Boże, daj Ojczymie naszej i światu całemu tak upragniony pokój w duszy i sercach - pokój między wszystkimi narodami.

O Jezu, w dzień przyjścia Twego nie bądź nam sędzią, ale Ojcem Miłosierdzia. /Wierni powtarzają to ostatnie zdanie/.

Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie! /trzy razy/. Jezu, ufamy Tobie! /trzy razy/.

/"Posłanie Miłosierdzia Bożego" - Gorzów WLKP. 1983 - s.147-148/.

 

4. ZAWIERZENIE PARAFII MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

 

Boże miłosierny - stworzyłeś cały ten świat aniołów i nas ludzi, z wielkiej Twojej miłości do nas. Jezu miłosierny, poprzez Twoje Wcielenie stałeś się jednym z nas. Głosiłeś miłosierdzie słowem i czynem. Najmocniej okazałeś nam swoje miłosierdzie na krzyżu, gdzie Miłosierdzie udzieliło "pocałunku" sprawiedliwości Bożej. Pozostałeś z nami jako Miłosierdzie w Kościele, w sakramentach świętych, zwłaszcza w Eucharystii i Pokucie, w słowie Pisma świętego a zwłaszcza w Ewangeliach. Zesłałeś jako pierwszy Dar od Ojca - Ducha Świętego, który dalej prowadzi Twoje dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia.

Wpatrzeni w obraz Twego Miłosierdzia i w Ciebie miłosiernego przebywającego w Najświętszym Sakramencie ufamy Twojemu nieskończonemu Miłosierdziu. Ufamy Panie, ale Ty wzmocnij naszą ufność.

Zawierzamy dzisiaj uroczyście Twemu miło- sierdziu całą naszą parafię, nasze rodziny i nas samych. Zanurzamy w Twoim miłosierdziu wszystkie grzechy i grzeszników naszej parafii; szczególnie tych, którzy żyją z dala od Ciebie; grzechy naszych rodzin - ojców, matek, staruszków, samotnych, młodzieży i dzieci. Grzechy pijaństwa, zdrad małżeńskich, zabijania dzieci nienarodzonych, rozwiązłości i wszelkiej nędzy ludzkiej. Ufamy mocno, że nam to wszystko wybaczasz i będziesz wzmacniać naszą słabą wolę, abyśmy w przyszłości byli mocni.

Przyrzekamy wypełniać uczynki miłosierdzia wobec każdego człowieka potrzebującego spotkanego w społecznościach naszego codziennego życia: w rodzinie, w domu i na ulicy, w szkole w zakładzie pracy.

Przyrzekamy, że będziemy korzystać z Trybunału Twojego miłosierdzia - ze spowiedzi św.; będziemy często przyjmować Komunię świętą, gdzie tak bardzo jest utajone Twoje miłosierdzie; będziemy często spoglądać na obraz Twego Miłosierdzia, wołając w sercu:

Jezu, ufam Tobie!

Przyrzekamy ratować innych przy pomocy Twego Miłosierdzia: będziemy odmawiać Koronkę do Twego miłosierdzia; godzina piętnasta będzie godziną miłosierdzia dla nas i dla tych, których będziemy polecać Twemu miłosierdziu.

Jezu miłosierny - spójrz na naszą biedę i nędzę: duchową i fizyczną, spójrz na nasze rodziny i na naszą parafię. Spójrz na naszą Ojczyznę - Polskę, sponiewieraną moralnie i fizycznie; spójrz na całą ludzkość i świat cały. Jak ogromne zagrożenia wiszą nad nami. Osłoń świat i nas promieniami Twego miłosierdzia przed słusznym zagniewaniem Ojca.

Jezu ratuj, bo giniemy!

Matko Miłosierdzia - wstawiaj się za nami! Śpiew: Jezu, ufam Tobie!/3x/.

 

5. ZAWIERZENIE RODZINY MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

 

Jezu miłosierny! My, jako rodzina Twoja, wpatrzeni w obraz Twego miłosierdzia: ufamy Tobie. Ufamy, że dzięki Twemu miłosierdziu Sakramentem małżeństwa mocno związałeś naszą rodzinę i wielu wzmacniających łask nam udziela: Ufamy, że nadal nie pozostawisz nas bez Twojej pomocnej łaski.

Przyrzekamy Ci, że będziemy miłosierni siebie: ja, jako maż i ojciec rodziny - wobec mojej żony i moich dzieci; ja, jako żona i matka - wobec mego męża i moich dzieci; my, jako dzieci - wobec rodziców i samych siebie.

Będziemy miłosierni dla wszystkich, którzy znajdą się w naszym domu i których spotkamy poza domem.

Okazujesz nam Swoje miłosierdzie szczególnie w Sakramencie Pokuty i Eucharystii - będziemy często korzystać z Twego miłosierdzia w tych sakramentach świętych.

Będziemy pamiętać o biednych grzesznikach każdego dnia w "Godzinie miłosierdzia" - piętnastej - o żyjących i umarłych. Wieczorem będziemy odmawiać Koronkę do Twego miłosierdzia

Ufamy Tobie Jezu, że dzięki Twemu miłosierdziu rodzina nasza będzie rodziną nazaretańską, rodziną betańską, gdzie Ty, o Jezu, znajdziesz kochające Ciebie serca.

Jezu miłosierny - ufamy Tobie!

Matko Miłosierdzia - wspomagaj nas!

Święty Józefie - opiekuj się nami!

 

6. ZAWIERZENIE SAMEGO SIEBIE MIŁOSIERDZIU BOŻEMU
/Św. Faustyna Kowalska/

 

Ile razy pierś ma odetchnie, ile razy serce moje uderzy, ile razy krew moja zapulsuje w organizmie moim, tyle tysięcy razy pragnę uwielbić miłosierdzie Twoje, o Trójco Przenajświętsza.

Pragnę się cala przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o banie, niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moje do bliźnich.

Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.

Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała, się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu,. na siebie przyj- mować cięższe, mozolniejsze prace.

Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpienia bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w

najmiłosierniejszym Sercu Jezusa O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech pocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie.

Sam mi każesz ćwiczyć się w trzech stopniach miłosierdzia; pierwsze: uczynek miłosierny jakiegokolwiek on będzie rodzaju; drugie: miłosierne - jeżeli nie będę mogła czynem, słowem; trzecim - jest modlitwa. Jeżeli nie będę mogła okazać czynem ani

słowem miłosierdzia, to zawsze mogę modlitwą. Modlitwę rozciągam nawet tam, gdzie nie mogę dotrzeć fizycznie.

O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. /Dz l63/.